PROVINCIE VOOR BOVENLOKALE (TOP)SPORTVOORZIENINGEN ZOALS DE IJSBAAN EN ONTWIKKELINGEN TT CIRCUIT.

Voor het reeds genoemde vestigingsklimaat zijn goede sportvoorzieningen van groot belang. Sterk Lokaal is van mening dat sportvoorzieningen voor de breedtesport in de eerste plaats een taak zijn voor de gemeentes, maar de provincie kan zeker (financieel) stimuleren.

Voor wat betreft topsportvoorzieningen vindt Sterk Lokaal dat de provincie een belangrijke rol moet nemen. Gelukkig heeft de provincie dat de afgelopen jaren gedaan, maar we moeten het blijven doen. De IJsbaansoap moet maar eens tot een eind komen. De provincie heeft een dubieuze rol gespeeld, en moet daarom nu maar eens groot gebaar maken. De termijn voor subsidie voor de ijsbaan in Hoogeveen kan prima worden verlengd.

Met name Assen heeft een slecht gevoel over gehouden aan de ‘strijd met Hoogeveen’ die de provincie heeft veroorzaakt. Assen verdient daarom een open houding van de provincie bij de ontwikkeling van het gebied rond het TT-circuit.

FC Emmen speelt haar tweede seizoen in de Eredivisie, daar kan Drenthe trots op zijn! Gelukkig heeft de provincie dat ook ingezien en besloten FC Emmen te helpen bij de nodige investeringen in het stadion. Het is echter een bekend fenomeen dat een club die een aantal seizoenen Eredivisie speelt toe is aan een nieuw of sterk verbeterd stadion. Sterk Lokaal vindt dat de provincie daar zeker aan moet bijdragen.

DORPSFEESTEN ZIJN OOK CULTUUR!!

Cultuur is niet alleen voor de ‘Happy few’, maar is eerst en vooral van en voor de Drenten. Cultuur is dus niet alleen het Provinciaal Museum en Veenhuizen, welke zeker de steun van de provincie verdienen, maar ook de vele kleine, plaatselijke musea, de dorpsfeesten en corso’s. Cultuur is niet alleen historisch. Elke dag wordt er nieuwe cultuur gemaakt. De provincie kan daarin een rol hebben. Niet met langjarige subsidies, maar wel met stimulerende maatregelen zoals ondersteuning van vrijwilligers, bijeen brengen van cultuurmakers om ervaringen uit te wisselen, etc.

Gemeenten zitten voor wat betreft de lokale cultuur dicht bij de makers ervan. Zij weten wat in hun gemeente belangrijk is. Wanneer een gemeente besluit tot het verstrekken van subsidie voor projecten, zou de provincie zo’n bedrag moeten verdubbelen. Daarmee wordt dubbel zoveel cultuur in Drenthe mogelijk gemaakt.

LANDBOUW & NATUUR.

Landbouw (agrarische sector) en natuur worden vaak als elkaars tegenpolen gezien, maar samen maken ze het Drentse landschap. Bossen, landbouwgrond en heide wisselen elkaar af. Sterk Lokaal vindt dat de verhouding landbouw:natuur moet blijven zoals die nu is. Verbinding van natuurgebieden kan dan ook alleen wanneer een evenredige ruil plaatsvindt van landbouwgrond en natuurgrond. De Drentse natuur moet toegankelijk blijven voor iedereen die ervan wil genieten. Wanneer hekken nodig zijn om de veiligheid van wild en verkeer te waarborgen is dat prima, maar natuurgebieden mogen niet worden afgesloten voor publiek.
Natuur en landschap zijn ‘van ons allemaal’. Het is dus zaak om samen (agrariërs, natuurbeheersorganisaties en de inwoners van Drenthe) te kijken hoe we daarmee om willen gaan.

Vaak ligt de focus op schade die de landbouw toe zou brengen aan de natuur, maar voor de schade die de natuur (wolf, everzwijn) kan toebrengen een de agrarische sector is naar de mening van Sterk Lokaal te weinig aandacht. We koesteren de terugkeer van de wolf als een signaal dat het natuurbeheer van de afgelopen jaren resultaat heeft. Afschieten van wilde dieren mag hooguit een laatste redmiddel zijn als het er om gaat schade voor agrarische bedrijven te voorkomen. Maar wanneer alle andere middelen zijn geprobeerd zou afschieten mogelijk moeten zijn.

Wat betreft regelgeving voor de landbouw hoeft Drenthe niet roomser te zijn dan de Paus. Geen extra regels (beperkingen dus) voor alleen Drentse agrariërs. Dat is schadelijk voor de concurrentiepositie van één van de grootste sectoren in onze provincie. Daarom vinden wij ook dat de voor de grondwaterstand in agrarisch gebied en natuurgebieden zoveel mogelijk met het betreffende gebied rekening moet worden gehouden.

Willen we alle monden op de wereld blijven voeden, dan is intensieve veehouderij onontbeerlijk. Daarvoor moet in Drenthe dus plaats blijven, maar op de huidige schaal met verantwoord dierenwelzijnbeleid. Geen schaalvergroting!.

STERK LOKAAL DRENTHE Een frisse wind door Drenthe.

TOERISME ALS ECONOMISCHE MOTOR!

Drenthe heeft veel te bieden voor de toerist, maar Sterk Lokaal vindt dat het beter kan. Om investeringen in de recreatiesector mogelijk te maken zouden er meer evenementen, ook buiten het hoofdseizoen, georganiseerd moeten worden. Wanneer hotelbedden, B&B’s en campingplaatsen langer gevuld zijn, zullen ondernemers meer bereid zijn de investeren. De provincie kan hier, bijvoorbeeld met het vertrekken van een startsubsidie voor evenementen, in stimuleren.
De provincie kan ook een belangrijke rol vervullen bij het in beeld brengen en combineren van toeristisch-recreatief aanbod.

DRENTHE AANTREKKELIJKE EN BEREIKBARE PROVINCIE VOOR BEDRIJVEN EN INWONERS!

Goede (onder- en bovengrondse) infrastructuur is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en forensen.

We hebben er alle vertrouwen in dat heel Drenthe zal worden aangesloten op glasvezelnetwerken, maar we zullen zeker de vinger aan de pols houden om te controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurd. Voor kleine bedrijven (Cottage Industry) is dit van levensbelang. Nu de randstad vol raakt en dichtslibt zijn er kansen om bedrijven naar Drenthe te laten komen. Voor hen, en voor de forensen die werken in de regio’s Zwolle, Twente en Groningen is goede bereikbaarheid essentieel.

Wij pleiten daarom voor verbreding van de N34, N48, de A28 tussen Meppel en Hoogeveen en tussen De Punt en Groningen en de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Daarnaast zal parallel hieraan hard gewerkt moeten worden aan het openbaar vervoer. Drenthe is een provincie waar veel ouderen wonen, en waar voorzieningen niet altijd naast de deur zijn. Daarom vinden wij dat de provincie zowel inzet moet plegen op bereikbaarheid per auto als per openbaar vervoer. Bredere wegen zullen ook het openbaar vervoer ten goede komen. Voor wie geen openbaar vervoer kan betalen moet de provincie zorgen voor een gratis OV-kaart.

Vanwege de vergrijzing in Drenthe blijft goed openbaar vervoer noodzakelijk. Buslijnen zonder meer opheffen vinden wij dan ook niet gewenst. Pas wanneer er alternatieven beschikbaar zijn kunnen buslijnen worden opgeheven.
In veel gevallen kan de (elektrische) fiets een goed alternatief zijn voor de auto als het gaat om woon-werkverkeer. Daarvoor is het noodzakelijk dat de provincie investeert in fietssnelwegen. Wat Sterk Lokaal betreft betekent dat echter niet dat we dan maar niet moeten investeren in autowegen.

Groningen Airport Eelde (GAE) blijft belangrijk voor de infrastructuur in Drenthe (en Groningen). Sterk Lokaal wil daarom blijven investeren in GAE. “De kost gaat voor de baat uit”, dus we moeten durven investeren om ontwikkelingen te stimuleren.

KAMP WESTERBORK VRIJ TOEGANKELIJK VOOR JONGEREN.

Kamp Westerbork laat een belangrijk deel van onze nationale geschiedenis zien. Een geschiedenis die ‘we’ niet mogen vergeten. Het is belangrijk dat ook de jonge mensen van nu weten welke ellende de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.

Waar de Haagse coalitiepartijen oproepen tot verplicht bezoek van scholieren aan de Tweede Kamer en het Rijksmuseum, roept Sterk Lokaal op om jongeren in de gelegenheid te stellen Kamp Westerbork te bezoeken. Omdat het hierbij om een landelijke regeling gaat vinden wij dat het rijk de kosten daarvoor voor zijn rekening moet nemen. Herinneringscentrum Kamp Westerbork zou daarvoor de status van Rijksmuseum moeten krijgen.

(Een bezoek aan Kamp Westerbork zou gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan Wildlands Adventure Zoo in Emmen)

ER GAAT TEVEEL ENERGIE DE PIJP UIT.

Energietransitie breed insteken, geen kokervisie, niet wedden op een paard.
De discussie over energieverbruik en klimaatdoelstellingen verengt zich tot een discussie over het opwekken van 10 PJ (Petajoule) elektriciteit. Die kokervisie heeft Drenthe de laatste jaren alleen maar strijd gebracht. Niet alleen politiek, maar ook in de gebieden waar windmolens geplaatst moeten (ZULLEN!) worden. Wat Sterk Lokaal betreft moeten we het niet alleen hebben over opwekken van elektriciteit, maar ook over andere energiebronnen en energie besparing. Er gaat teveel energie de pijp uit.

Huizen zullen (beter) geïsoleerd moeten worden, asbest kan worden vervangen door zon (de netbeheerders moeten wel snel werk maken van het vergroten van de capaciteit), industrie kan voort op aardgas mits de CO2 wordt afgevangen, huishoudens kunnen over op groen gas (behoud van infrastructuur), zorg voor ondersteuning voor woningeigenaren met een krappe beurs, ondersteun lokale (particuliere) opslag van energie.
Vooral in de ruime provincies zoals Drenthe is ruimte voor opwekking van windenergie, terwijl het meeste verbruik in de randstad zit. De opdracht voor Drenthe zou niet groter moeten zijn dan het opwekken van de eigen energie. Sterk Lokaal zou het liefst zien dat alsnog besloten wordt geen windmolens te plaatsen in Drenthe. Maar zeker willen wij geen nieuwe windmolens.
Een probleem voor nieuwe zonneparken is allereerst de capaciteit van het netwerk, dan pas de locatie. Omdat Drenthe een landbouwprovincie is zijn wij tegen het opofferen van landbouwgrond voor energie opwekking. Zonneparken kunnen bij voorkeur worden aangelegd op bestaande gebouwen en braakliggende bedrijventerreinen.

IN DRENTHE KAN HET! WE BLIJVEN INVESTEREN IN PLAATS VAN OPPOTTEN!

Maar zonder verhoging (of indexatie) van de provinciale belasting (opcenten). Bij de Statenverkiezingen van 2015 heeft Sterk Lokaal al aangegeven dat er geïnvesteerd moet worden in Drenthe. Wij stelden toen dat er in de periode 2015-2019 zeker 100 miljoen geïnvesteerd kon worden. Hoewel wij toen werden weggehoond zijn deze investeringen er wel gekomen. Zelfs zonder belastingverhoging (opcenten) en zonder greep in de reserves bleek dit mogelijk!

Algemeen moet het signaal naar ‘de buitenwereld’ zijn dat er dingen mogelijk zijn in Drenthe.

VERBETER HET VESTIGINGSKLIMAAT!

We zien al jaren dat de bevolking van Drenthe vergrijst en ontgroend. Toch slagen veel gemeenten er nog steeds in om hun inwonertal te laten stijgen. Omdat het aantal inwoners van Nederland nog steeds stijgt en de randstad meer en meer vol raakt zijn er kansen om mensen te verleiden naar Drenthe te komen. Daarvoor is wel een (zeer) goed vestigingsklimaat nodig.

Het is belangrijk dat Drenthe voor elk wat wils biedt. Drenthe moet levensloopbestendig zijn. Dus goede voorzieningen voor starters, jonge ouders, scholieren en studenten, bedrijven en werknemers (in alle leeftijden) en tenslotte ook voor hen die van een goede oude dag willen genieten. Bij die voorzieningen horen ook woningen. De komende jaren zal de vraag naar woningen veranderen. Huishoudens zullen kleiner worden en wie zorgbehoevend is zal langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat er veel verbouw, ombouw, maar ook nieuwbouw nodig zal zijn. Waar dat niet binnen de bestaande grenzen van dorpen en steden kan, mag het daar buiten.
Het bouwen van woningen is een taak van woningcorporaties, niet van de provincie. De afgelopen jaren hebben we echter kunnen zien dat, omdat corporaties verhuurdersheffing moeten betalen aan het rijk, er minder gebouwd wordt dan noodzakelijk is. Wanneer de woningbouw niet voldoende is om de inwoners van Drenthe goed te kunnen huisvesten, dan vinden wij dat de provincie de corporaties (en gemeenten) mag ondersteunen.
Momenteel wordt in veel recreatiewoningen permanent gewoond. Dat is een situatie die in de loop van de jaren, onder andere door gedoogregelingen, mede door de overheid veroorzaakt is. Op veel parken zijn zelfs zoveel recreatiewoningen permanent bewoond, dat er eigenlijk geen sprake meer is van een recreatiepark, maar eerder van een wijk of dorpje. Per park zal moeten worden gekeken wat er moet gebeuren. Daarbij is wat de bewoners in meerderheid vinden voor ons het meest bepalend. Sowieso vinden wij dat mensen die nu (gedoogd) permanent wonen in een recreatiewoning niet zomaar uit hun huis gezet kunnen worden.

Als gevolg van falend kabinetsbeleid (marktwerking in de zorg) komen steeds meer ziekenhuizen in financiele problemen. Zorgverzekeraars benaderen de zorg teveel als een bedrijf met een verdienmodel, waardoor goede zorg ondergeschikt wordt aan zakelijke belangen. De provincie heeft, samen met gemeenten, een grote taak in het behartigen van de belangen van de inwoners van Drenthe. Dus ook als het gaat om goede ziekenhuizen op een acceptabele afstand. Wat ons betreft zijn daarbij financieel vooral het rijk en de zorgverzekeraars aan zet.

Het vertrouwen in het rijk en de NAM, als het gaat over gaswinning, is de laatste jaren terecht sterk gedaald. Te vaak is het vertrouwen van de inwoners van de gaswingebieden beschaamd. De gaswinning (bestaand en nieuw) zal alleen door kunnen gaan wanneer er goede waarborgen komen voor de veiligheid (aardbevingen), en wanneer er goede schaderegelingen komen.

De integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) is bij uitstek een taak voor het rijk en de gemeenten. Wel is het belangrijk dat de provincie mee kan praten over hoeveel statushouders Drenthe moet huisvesten en de verdeling over de provincie.

Armoedebestrijding is geen taak voor de provincie, maar voor het rijk en gemeenten.

Niemand is voor vervuilende industrie, ook Sterk Lokaal niet! Maar beter dan industrie, en daarmee werkgelegenheid, te weren, is samen met de industrie te kijken wat ervoor nodig is om deze industrie schoner te maken.
Drenthe moet niet de ‘slaapprovincie’ van Drenthe worden, waar gepensioneerde randstadters de huizenprijzen opdrijven, maar Drenthe moet voor iedereen – dus ook wie hier geboren is — aantrekkelijk zijn om te leven, te wonen en te werken.

MEER INSPRAAK VOOR INWONERS EN (LAGERE) OVERHEDEN!

Gemeenten zijn al heel ver met het organiseren van inspraak door hun inwoners. De provincie blijft daar ver bij achter. Dat is ook wel logisch, want de provincie heeft veel minder direct met inwoners te maken. Daarom zou het goed zijn wanneer de provincie zich ten opzichte van gemeenten gedraagt, zoals een gemeente ten opzichte van haar inwoners. En mocht de provincie wel rechtstreeks met de inwoners van gedachten willen wisselen, dan doet zij er goed aan daarvoor de gemeente als tussenpersoon te gebruiken.

Communiceren met inwoners hoort voor dat plannen gemaakt worden al te gebeuren. Dus niet eerst plannen maken waar inwoners dan later wat van mogen vinden, maar de inwoners actief betrekken bij het maken van plannen.
Het credo dat alles provinciebreed hetzelfde moet zijn, moeten we direct loslaten. Inspraak is geen confectie- maar een maatpak!

Veel kiezers vinden dat ze met één keer in de vier jaar naar de stembus gaan te weinig invloed hebben op de besluiten die de provincie neemt. Daarom is het belangrijk om voor belangrijke besluiten die de hele provincie (of een groot deel ervan) aangaan, te zorgen dat er goede inspraak georganiseerd wordt. Dat betekent automatisch dat er ook voldoende tijd voor dergelijke beslissingen genomen moet worden. Dat is in onze ogen beter dan een referendum, maar in het uiterste geval zou de provincie, voordat een besluit genomen wordt, een referendum kunnen houden.