Bijdrage Voorjaarsnota 2018

Voorjaarsnota 2018 Sterk Lokaal 

Voorzitter,

Tijdens de behandeling in de commissie hebben we al gezegd dat het wat ons betreft een helder en inzichtelijk stuk is met een doorkijk naar de toekomst. Dit geeft een goede blik op de komende jaren maar waarbij we het belangrijk vinden dit niet in te vullen voor een nieuw college.  De investeringsagenda is een mooi middel waarmee al veel in gang is gezet in onze provincie. Bepaalde projecten lopen natuurlijk door na deze bestuursperiode toch willen we graag een “eindevaluatie” alle afgeronde en nog lopende projecten, wanneer kunnen we deze tegemoet zien?

Het IBP wordt de komende tijd door u verder uitgewerkt en hierover zijn we al 2 keer door u meegenomen in het proces.

Samenwerkend Drenthe staat voor de opgave om een betrokken overheid, dan wel bestuur te zijn. Het geeft ons als provincie een meerwaarde om goed te weten wat er speelt en korte lijnen te ontwikkelen en te behouden met inwoners en organisaties. Drenthe in Debat en Tip de commissaris zijn hier een voorbeeld van en Sterk Lokaal vindt dit een goede ontwikkeling. Betrokken inwoners en een toegankelijk overheid zijn belangrijk! Uiteraard moet hierbij ook gekeken worden over onze grens heen en dit gebeurt ook.

Het economisch Drenthe. Als ik dan aanhaak bij het punt over onze grens heen kijken kom ik snel bij onderwijs en arbeidsmarkt. De drie benoemde actielijnen zullen door Sterk Lokaal gevolgd en zo mogelijk gesteund worden. Ook tijdens de Dag van Europa bleek weer hoe belangrijk het is om goede samenwerkingsverbanden te hebben en verbinding te zoeken. Aandacht voor het onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt is ook van vitaal belang hierbij. Dan nog het stukje sport, het WK wielrennen is van de baan, formule 1 nog niet. En vanmorgen aangenomen de steun voor FC Emmen.

Verbind Drenthe heeft afgelopen jaren kunnen bijdragen aan realisering van breedbandinitiatieven en is een mooi voorbeeld van de insteek die Sterk Lokaal belangrijk vindt, van onderop processen begeleiden.

De bereikbaarheid van onze provincie vraagt om investeringen, bijvoorbeeld de verdubbeling van de N34 en N48. In de commissie is de ongelijkvloerse kruising bij Gieten natuurlijk ook al benoemd. In onze provincie staat de ontwikkeling van goede fietspaden als DE fietsprovincie natuurlijk niet ter discussie. Waar Sterk Lokaal aandacht voor wil vragen is om te zorgen dat bij deze ontwikkelingen ook direct gelet wordt op bermbeleid met aandacht voor natuur. U geeft aan meer geld nodig te hebben voor bestrijding exoten en eikenprocessierups. Kijk hierbij ook naar natuurlijke middelen (vogels bij de rups) en bermen die goed zijn voor vlinders en insecten.

De zorgtafel is al eerder genoemd en ook wij horen graag hoe het hiermee staat. Het is een actueel onderwerp, ook vanavond wordt er weer over gesproken door Treant hoe het moet met de zorg.

Een ander punt is de toegankelijkheid. We hebben de motie gezien en deze wordt in een andere vergadering verder besproken. Toch maak ik al een opmerking, we missen toegankelijkheid in OV, van evenementen en bijv openbare toiletten. Positief is

Ruimtelijk Drenthe en klimaat en energie. Een energie neutrale provincie in 2050 is het streven. Een buitengewoon hoge ambitie. De motie van D66 over verduurzaming wegen en VVD met de energie proeftuin die we mede willen indienen haken hier al op in. Sterk Lokaal heeft het al vaker heeft gezegd, we zijn voor een brede blik naar alternatieve energie en waar dit opgewekt moet/kan worden.

Het verwijderen van asbest is nog zo’n grote opgave en we zijn blij dat de stimuleringsregeling van kracht blijft. De kaderrichtlijn water, RUD en klimaat zorgen voor vraag naar extra investeringen. We zien de noodzaak en volgen het via de begroting in het najaar.

Voorzitter dan over Energiek Drenthe.

Gezondheid in de breedste zin van het woord is erg belangrijk! We hebben het dan over sport en bewegen, cultuur, muziek. Het zorgt ervoor dat het leven kleur houdt. Sterk Lokaal vindt dat goede investeringen. Het doen van onderop wordt gelukkig ook voortgezet door het programma Natuurlijk Platteland structureel te maken en zodoende de 50/50 regeling met gemeenten te kunnen continueren.

Zowel op korte als lange termijn zien we kansen en knelpunten. Maar het algemeen beeld dat we zien is een gezonde organisatie die zich bewust is van haar opgaven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.