Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Milieueffect- rapport door Aimée van der Ham

Het voorliggende stuk was er een om je tanden op stuk te bijten en je hoofd over te breken. Geen gemakkelijke kost. De beleidsbrief, toelichting en oplegnotitie gaven hier gelukkig wat verheldering. Nu over naar de inhoud. Het is een stuk wat veel vragen oproept en daar zal mijn bijdrage dan ook vooral uit bestaan.

In de bijlage op blz. 1 staat het volgende: “De Commissie is van oordeel dat een MER niet kan volstaan met de enkele constatering dat bijvoorbeeld energie- en natuurambities elkaar bijten. Het MER moet informatie opleveren waar dit conflict precies zit maar ook waar potentiële uitwegen en meekoppelkansen liggen, zodat deze in de besluitvorming kunnen worden meegewogen. Sterk Lokaal sluit zich aan bij het advies van de commissie. Wij onderstrepen dit en zien graag concreet meetbare doelen. In deze revisie staat een erg groot deel over onze energie in de toekomst. Vorige week waren we aanwezig bij een de conferentie energietransitie Drentse overheden daar werd de noodklok flink geluid. Als we dit stuk lezen is dat net zo. Huizen kunnen gasloos gebouwd worden. Ook gaan we allemaal elektrisch rijden.  Elektriciteit is het toverwoord. Dat kan met wind en met zon. Daarnaast hebben we natuurlijk andere opties maar ik beperk me even. Nu hebben we in deze revisie omgevingsvisie staan dat we 21,5 PTI willen produceren, daar zijn 500/600 windmolens voor nodig en nog enkele parken en daken van een paar duizend ha. Er ligt een opgave om ruimte te bieden om binnen Drenthe het productieniveau op te kunnen schroeven met (afgerond) 10 PJ (21,1-10,9 PJ). Dat lijkt toch een schier onhaalbaar aantal. Sterk lokaal vindt dat windmolen parken op zee horen en niet tussen woningen. Mijn collega van de VVD noemde hier het dilemma ook al dat we helaas niet aan zee liggen met onze provincie. Opvallend is dat windmolens niet 1 keer een plus beoordeling krijgen in tabel 0.2  terwijl andere energiebronnen dit wel krijgen. Toch wordt er ingezet op windmolens. De nieuwe minister Wiebes van Economische zaken durft ook een andere weg in te slaan wat betreft de gaswinning. Vraag: kunnen we er voor zorgen dat investeerders niet gaan bepalen waar de windmolens of zonneparken komen? De gemeente blijft verantwoordelijk voor eigen Omgevingsbeleid en dus over de invulling van grond. Deze vraag sluit aan bij de PvdA vraag over “hoe ziet u ja mits”. Wij zien hier dus ook graag antwoord op.

Het industrieel energiegebruik wordt gedomineerd door warmte en vertegenwoordigt 29% van het totaal energiegebruik. Wat kunnen bedrijven zelf doen om te verwarmen zonder gas, bijvoorbeeld door zonnepalen op daken te plaatsen. Of wat kunnen wij als provincie doen aansluitend op de weg die minister Wiebes ingeslagen is. Besteed vooral aandacht aan kleinschalige initiatieven die op draagvlak kunnen rekenen. Daarnaast zijn ook juist aanpassingen aan woningen en aanpassingen door inwoners belangrijk. Dit is door het CDA al goed verwoord.

Een aantal opmerkingen/vragen namens Sterk Lokaal:

  • We willen nog eens benadrukken dat de de weg Emmen – Groningen voor dit krimpgebied van levensbelang is. Dat verdient extra aandacht. Deelt u deze menig?
  • Een positief signaal is dat de maatschappelijke en politieke aandacht voor natuurvriendelijke vormen van bedrijfsvoering toeneemt. Dit zou op termijn een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. We lezen wel dat het ingezette beleid waarschijnlijk onvoldoende effectief is en de biodiversiteit onder druk staat. Sterk Lokaal vindt dat hier aandacht voor moet zijn en we wachten het genoemde nieuwe beleid af. Maar zoals D66 noemde, er is niets mis met inzet op uitbreiding biodiversiteit ipv voortzetten huidig beleid.
  • “Tot en met 2030 is er een daling van circa 1.100 huishoudens in de provincie Drenthe. Tevens wordt er rekening gehouden met een mogelijke groei van 30% van de drinkwater vraag in 2040.” Sterk Lokaal vraagt zich af waar deze mogelijke groei van de drinkwater vraag vandaan komt als er een daling plaatsvindt van het aantal huishoudens
  • In het stuk staat het volgende: “In het kader van de leveringszekerheid worden alle nog te winnen gas en olie voorraden zo veel mogelijk leeg geproduceerd. Ontwikkelingen die dit mogelijk kunnen belemmeren zijn niet toegestaan. Ingeval geothermie de gaswinning negatief beïnvloedt, gaat gaswinning voor.” Deze alinea mag er van Sterk Lokaal wel uit, dit vinden wij niet gepast!
  • Over het stuk criterium bodemarchief (archeologisch erfgoed). Er wordt geschreven dat een negatieve beoordeling wordt gegeven op het moment dat er door een scenario een (te grote) aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen (behoud in situ) plaatsvindt. Sterk Lokaal vraagt zich af wat er bedoeld word met een te grote aantasting en vraagt zich af hoe dit zal worden getoetst.
  • “Om doelen te kunnen behalen volstaat het dan niet om te opereren.” Zou u deze zin kunnen uitleggen?
  • Verhoogde vraag naar woningen in Noord Drenthe, maar het gaat om: Meer levens bestendige woningen, door de krimp en hoge leeftijd. Kun u dit ook bevestigen?
  • In het stuk staat dat de introductie van het combinatiemodel in het Drentse omgevingsbeleid maakt dat dit het karakter krijgt van een langlopend iteratief (proces van herhaling) proces dat nooit af is, maar continu tussentijds wordt bijgestuurd. Sterk Lokaal vraagt zich af wat de geijkte momenten zijn waarop nagegaan wordt of de ontwikkeling nog aan de eerder vastgelegde ambities voldoen. Sterk Lokaal wil graag periodiek bijgepraat worden in dit proces, zoals het nu omschreven staat is het te vrijblijvend.