Voorzitter,

Vandaag spreken we o.a. over het vaststellen van de Begroting 2023 inclusief de 12 wijziging van de Begroting 2022. De inhoudelijke behandeling van de begroting heeft plaatsgevonden op 26 oktober in de Commissie FCBE. Daar heeft commissielid Jan Steenbergen inhoudelijk namens Sterk Lokaal Drenthe input geleverd en dat zullen we dan ook niet herhalen.

De Fractie van Sterk Lokaal Drenthe kijkt vandaag liever vooruit. Welke uitdagingen komen er op ons af en hoe gaan we met de uitdagingen om. Onze fractie vindt het belangrijk om onderscheid te maken tussen uitdagingen waarbij er sprake is van overmacht en uitdagingen waar bewuste keuzes aan ten grondslag liggen.

De eerste categorie, lees overmacht, heeft te maken met de GEO-Politieke situatie. Het conflict dat Rusland opzoekt met Oekraïne is zo bizar, dat er niet of nauwelijks op viel te anticiperen. De gevolgen raken ons allen. Voedselzekerheid en leveringen van fossiele brandstoffen worden door Rusland ingezet als wapen tegen Europa en zijn bedoeld om de boel te ontwrichten en te laten escaleren. Dat voelen we allemaal in het dagelijks leven. Wij spreken de wens/hoop uit dat het gezonde verstand toch zal zegevieren en dat de GEO-politieke situatie zal normaliseren. Zodra die situatie zal normaliseren zullen de prijzen waarschijnlijk ook weer naar een, voor ons, normaal peil gaan.

Maar er zullen wel lessen getrokken moeten worden nu blootgelegd is hoe kwetsbaar de gehele economie is.

Er zijn ook uitdagingen die waar wij in Nederland wél invloed op hebben. Het is een bewuste politieke keuze geweest om in het verleden in Nederland ruim 160 Natura2000 gebieden aan te wijzen. Natura2000 gebieden zijn ontstaan uit een vrijblijvende vogelrichtlijn 1979  en later een vrijblijvende habitatrichtlijn 1992. In 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden als vervanger van een aantal voorgaande wetten. De wet natuurbescherming omvat een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Met deze wet in de hand is het mogelijk om de gang naar de rechter te maken en handhaving te vragen. Kortom, de keuze om zoveel Natura2000 gebieden aan te wijzen is een keuze en de gang naar de rechter is ook een keuze. Daar wringt de schoen.

De landelijke politiek heeft zeer lang gepoogd om de Europese wetgeving te negeren of ruim te interpreteren. De boeren werden genoodzaakt om schaalvergroting door te voeren om te kunnen overleven en de roep om handhavend op te treden vanuit de milieuhoek werd steeds luider. Inmiddels is duidelijk dat de bom is gebarsten.

Waar de boeren aangeven wel te willen innoveren geven de milieugroepen als Mobilisation for the Environment aan die tijd niet meer te willen geven. De Politiek zoekt naar uitwegen en de landbouwsector staat op zijn achterste benen. Dat is volstrekt logisch!!

De fractie van Sterk Lokaal Drenthe heeft de wijsheid niet in pacht om zomaar gedragen oplossingen uit de zak te toveren. Onze fractie is wel overtuigd van het feit dat de actiebereidheid van de milieugroepen die geen tijd meer wil bieden om tot gedragen oplossingen te komen zeer polariserend werkt.

De Drentse aanpak spreekt ons in dit geval meer aan dan het bewust opzoeken van het conflict. Laat Drenthe in gesprek gaan met de landbouwsector en kijken wat er op vrijwillige basis mogelijk is. Laat de provincie Drenthe zijn uiterste best doen om oplossingen te bieden voor de sector. Dat kan zijn investeren in ruilgronden, investeren in het mogelijk maken van circulaire landbouw en vooral een gedragen oplossing te bieden voor de ontstane situatie. Het doel zal moeten zijn om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Dat is immers een verplichting waar we niet onderuit komen. Tot slot over dit onderwerp wil ik afsluiten met de opmerking dat de gang vanuit de milieugroepen richting de rechter een bewuste keuze is en dat zet de zaken alleen maar meer op scherp. De gang naar de rechter heeft grote gevolgen voor o.a.: De Bouw, organisaties van evenementen en de landbouwsector. Wij hopen dat de partijen constructief om tafel gaan en werken aan gedragen oplossingen.

Dan wil onze fractie nog graag iets vertellen over de woningbouw, lees woningnood. In de provincie moet er gebouwd worden. In alle gemeentes in Drenthe liggen grote bouwambities. Waar veel gemeentes tegenaan lopen is zodra ze buiten de dorpen uit willen breiden de Provincie veelal als tegenstander gezien wordt. Inbreiding moet nog mogelijk zijn, maar uitbreiding, ho maar. Wij zien graag meer regie bij de Gemeenten waar het gaat om woningbouw. Geef de gemeenteraden het vertrouwen dat ze zelf de goede afwegingen maken. Geef de gemeenteraden de mogelijkheid om de bouwambities waar te maken. Geef de inwoners van Drenthe de mogelijkheid om in Drenthe te kunnen blijven wonen. In vele dorpen worden jongeren gedwongen weg te trekken om dat er grote woningschaarste is. De schaarse woningen worden dan ook ver boven de vraagprijzen verkocht en blijken voor mensen uit andere regio’s nog wel betaalbaar, waar dat voor jongeren onmogelijk is. Sterk Lokaal Drenthe zal zich de komende jaren inzetten om de roep vanuit de gemeenten waar te kunnen maken. Een andere houding van de provincie is daarbij noodzakelijk. Laat in de provincie ook maar een “Ja Mits” houding ontstaan.  In de Gemeenten zijn de lokale partijen het grootste in Drenthe. Deze lokale vertegenwoordiging mag de provincie niet negeren. Sterk Lokaal Drenthe is het platvorm voor deze partijen. Bij een goede verkiezingsuitslag staan we in de startblokken om ook bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

Tot slot een aantal zaken waar Sterk Lokaal Drenthe zich de komende jaren voor gaat inspannen:

–       Drenthe moet leefbaar blijven. Voorzieningen als dorpshuizen, bibliotheken en het

         verenigingsleven zijn basisvoorzieningen die overeind dienen te blijven zolang er draagvlak is

–       Blijvende goede huisartsenposten in Drentse dorpen

–       Vlaktax, het rekeningrijden per kilometer voor iedereen gelijk en zeer nadelig voor het platteland,

moet van de tafel

–       Openbaar vervoer moet op niveau blijven en als serieus alternatief voor de auto mogelijk zijn.

–       Natuur is mooi, maar de balans dient wel te blijven bestaan tussen beleven, beschermen en

benutten.

Tot zover voorzitter

Alfred Schoenmaker
Fractievoorzitter Sterk Lokaal Drenthe