Aimée van der Ham nieuw Statenlid Sterk Lokaal.

 

ASSEN - Aimeé van der Ham zal namens Sterk Lokaal Douwe Oosterveen gaan opvolgen. Na het plotselinge vertrek van Douwe Oosterveen door zijn nieuwe functie als wethouder voor de gemeente Steenwijkerland is de opvolging geregeld. Het bestuur is verheugd dat Van der Ham de vrijgekomen zetel van Sterk Lokaal in Provinciale Staten wil overnemen. Voorzitter John Uffels: "Voor ons kwam het vertrek van Douwe als een verrassing, maar we begrijpen zijn keuze. We zochten naar een politiek ervaren iemand met het liefst ervaring in de Provinciale politiek, nu zijn deze mensen schaars en helemaal met het DNA van de onafhankelijke politiek.
Daarom zijn wij blij bekend te kunnen maken dat onze nummer één van de kieslijst wederom voor Sterk Lokaal in de Provinciale Staten zal plaatsnemen. Aimeé van der Ham was onze lijsttrekker tijdens de verkiezingen en heeft enige tijd het Statenlidmaatschap ingevuld. Helaas moest zij door persoonlijke omstandigheden een stapje terug doen. Inmiddels is haar situatie gelukkig verbeterd en zijn wij verheugd dat we haar kunnen voordragen als Statenlid." Van der Ham geeft zelf aan erg veel zin te hebben in de provinciale politiek. "Ik heb niet lang na hoeven te denken of ik deze uitdaging zou aanvaarden. Ik ga mij de komende tijd inzetten om het lokale provinciale geluid naar voren te brengen

Tijdens de PS vergadering van 31 mei zal Van der Ham beëdigd worden als Statenlid.

 

Bijdrage Douwe Oosterveen namens Sterk Lokaal:
"ijsbaan Drenthe"

 
Voorzitter, waar ik onlangs nog mijn spreekwoordenboek had meegenomen voor de spitsvondige retoriek, heb ik die deze keer maar thuis gelaten. Want er kwam direct een uitdrukking in mij op toen ik aan mijn bijdrage ging werken: Hier lusten de honden geen brood van. Aan het eind van mijn betoog is hopelijk duidelijk wat ik daarmee bedoel. 
Wat is er aan de hand? Hoogeveen en Assen strijden om een financiële bijdrage van 5 mln van de provincie voor de aanleg van een nieuwe ijsbaan. Als ik goed ben geïnformeerd hebben beide gemeenten daarvoor tot tweemaal toe een plan ingeleverd. Assen is op 2 maart, en Hoogeveen op 8 maart, geïnformeerd dat de plannen nog niet robuust genoeg waren. Daarop hebben beide gemeenten nog nieuwe informatie aangeleverd, maar daarmee waren de plannen nog niet robuust genoeg volgende Gedeputeerde Staten. Dat heeft GS jongstleden vrijdag om acht uur aan Hoogeveen, en om half één aan Assen laten weten. Hoogeveen heeft daarop geacteerd en nog die zelfde dag garantstellingen afgegeven. Dat alles in de vaste overtuiging dat men daarmee aan alle gestelde eisen had voldaan, en met het vertrouwen in de woorden van de gedeputeerde die, volgens de vertegenwoordigers van Hoogeveen, één en andermaal heeft gezegd dat wie het eerst met een afgerond plan komt de vijf miljoen bijdrage van de provincie krijgt. 
De actie van Hoogeveen heeft tot een reactie van Assen geleid. Termen als ongeloof, ontsteltenis, boosheid en zelfs woede heb ik voorbij zien komen. Terecht? Of toont Assen zich een slechte verliezer? Erg lastig te beoordelen. Het argument dat Hoogeveen vrijdag een uur of vier-vijf eerder informatie had dan Assen snijdt hout. Maar hoe zit het dan met de zes dagen voorsprong die Assen in begin maart had? Helt het speelveld in deze af richting Assen of richting Hoogeveen? Met de informatie die ik nu heb durf ik daar geen uitspraak over te doen. 


Voorzitter, ik wil even stilstaan bij de rollen van PS en GS. In ons staatsbestel kennen wij drie gescheiden machten. Ik hoef het niemand hier uit te leggen, maar ik doe het toch. Wij, Provinciale Staten, zijn de wetgevende macht. Wij bepalen Wát er gebeuren moet, en hoeveel geld daaraan besteed mag worden. Gedeputeerde Staten voert dat allemaal uit, binnen de opdracht die PS daarvoor heeft gegeven. Het Hóe. Provinciale Staten heeft uiteindelijk ook de functie om te controleren of dat uitvoeren op een juiste manier en binnen de gestelde kaders is gebeurd. 
Wanneer we die principes op het ijsbaandossier leggen, dan heeft Provinciale Staten als kader gesteld dat het college moet bevorderen dat er een nieuwe ijsbaan in Drenthe komt, en daarvoor heeft Provinciale Staten 5 mln ter beschikking gesteld. Het kader is simpel, het budget duidelijk. En was er geen strijd tussen meerdere gemeenten ontbrand, dan was het ook zo simpel gebleven. Maar het werd ingewikkelder, en daar wringt nu de schoen. 
Vrijdag is het mis gegaan. Voor zover mijn informatie strekt heeft GS, bij monde van gedeputeerde Jumelet, de boodschap verspreid dat wie het eerst de financiën op orde heeft aan de slag kan met de ijsbaan. Een plotselinge verandering van de regels? Daar valt over te twisten. Uit de beoordelingen die van de plannen zijn gemaakt bleek al dat daar met name de problemen zaten. Beide gemeenten hebben het erop aan laten komen, maar hebben ook bijna een maand de tijd gehad om ermee aan de slag te gaan en scenario’s te ontwikkelen voor wanneer man uitsluitsel van GS zou krijgen. Dat dat uitsluitsel pas op de laatst mogelijke werkdag zou komen kon men in Assen en Hoogeveen niet vermoeden, en men zal het zeker niet gewenst hebben. 
Maar goed, de boodschap is gebracht, en Hoogeveen heeft een scenario in werking gezet en een besluit genomen. Een besluit waarvan GS nu geschrokken lijkt te zijn. Want, waar gedeputeerde Jumelet PS geen moment nodig had voor jongstleden vrijdag, mogen we nu, nu het ingewikkeld wordt, ineens de kastanjes uit het vuur halen. Nu verschuilt GS zich achter PS. Maar waarom? Zoals ik schetste zijn de rollen duidelijk. Kader en budget zijn bekend. GS nodigt ons nu nadrukkelijk uit om op hun stoel te gaan zitten en even op een mooie woensdagmiddag in april te bepalen waar de ijsbaan moet komen. In het nog steeds min of meer monistische Drenthe een zekerheid om dingen er door te drukken. Maar Sterk Lokaal vindt dat dat onze rol niet is, alhoewel een groot deel van de fracties deze rol ongetwijfeld met verve op zal pakken. Ofwel om ‘hun’ college te steunen, ofwel om zich eens lekker te kunnen profileren. 
Niet-coalitiepartij Sterk Lokaal wil deze kwestie blijven benaderen vanuit het belang van Drenthe. En dat is dat er een ijsbaan moet komen. Heeft Hoogeveen de strijd gewonnen? Dan gaan onze hartelijke felicitaties uit naar Hoogeveen. Gaat de ijsbaan naar Assen, even goede vrienden en felicitaties aldaar. Maar geachte leden van PS, is dat onze taak? Moeten wij hier als scheidsrechter optreden wanneer GS het niet meer weet? Laten wij ons voor dit karretje spannen, of blijven we in onze rol? Wij hebben de kaders gesteld, zo u wilt: de wet gemaakt. Het college voert deze uit. Voor geschillen hebben we in ons staatsbestel een derde partij, namelijk de rechterlijke macht. Wat Sterk Lokaal betreft is dat de enig mogelijke scheidsrechter. Nu als Provinciale Staten van Drenthe de spelregels veranderen zou een vorm van onbehoorlijk bestuur zijn. 


Samenvatting 
Voorzitter, zoals u weet woon ik in de regio Hoogeveen. En het sentiment wat daar op dit moment heerst, is eigenlijk niet anders dan in Assen. Men wil donders graag een ijsbaan, en werkt daar keihard aan. Maar in het achterhoofd speelt een onheilspellende gedachte, en ik deel die maar met u. 
In Hoogeveen en omgeving heeft men het gevoel dat deze strijd niet met open vizier gestreden wordt. Waar men in Hoogeveen bezig is met plannen voor een ijsbaan, werkt Assen aan een veel groter plan met zelfs een skihal erbij. Dat alles om meer ontwikkeling rondom het TT-circuit te krijgen. Dat maakt al dat we appels met peren moeten vergelijken. Maar in Hoogeveen heerst ook het sterke vermoeden dat de ijsbaan gewoon naar Assen moet, dat Hoogeveen in deze wedstrijd nooit een faire kans heeft gekregen. Dat de vijf miljoen voor de ijsbaan een megalomaan plan in Assen moet mogelijk maken (ik vertel het maar na!), waarmee ineens de zo gewenste toeristische trekker wordt gerealiseerd die ook nog eens de komst van een FOC mogelijk maakt. Men vermoed een verborgen agenda. 
Voorzitter, we krijgen binnenkort een waarnemend CdK. Sterk Lokaal heeft daar mede op aangedrongen, vanwege het feit dat er een slecht beeld is ontstaan van de Drentse politiek. Wanneer wij nu, als PS, ons met de kwestie gaan bemoeien, bevestigen we eens te meer dat dat beeld juist is. Juist wanneer het moeilijk wordt, is het belangrijk dat alle actoren op het politieke toneel hun rol kennen. Laten we ons dus niet laten verleiden tot politiek opportunisme of goedbedoelde steun aan het college, maar zuiver blijven in onze rol. 
Voorzitter, het spel is gespeeld. GS heeft het misschien niet handig aangepakt, maar nu alsnog de spelregels aanpassen maakt de Drentse politiek nog ongeloofwaardiger.

 

 

Bijdrage Douwe Oosterveen namens Sterk Lokaal:
opdrachtverstrekking Tetrode
 

Inleiding 

Vz, dit is zo’n geval waarbij je als politicus denkt: laat ik hier maar even een dossier voor aanleggen, je weet maar nooit waar dit naartoe gaat en hoelang het gaat duren. 

Voor dit soort, zoals dat zo mooi heet, majeure onderwerpen hebben wij een vaste volgorde van sprekers. Dat betekent voor Sterk Lokaal dat wij als laatste aan de beurt zijn. Lest Best zal ik maar zeggen. Ik heb dus ook maar mijn boekje met spreekwoorden uit de kast gehaald voor de spitsvondige retoriek. 

Desondanks zult u begrijpen dat het voor mij moeilijk is niet te herhalen wat sprekers voor mij al hebben gezegd. Bij voorbaat mijn excuses daarvoor. 

Argumentatie 

U merkt, voorzitter, ik ben aan het vooruit verdedigen, ik dek mij in. En als ik één conclusie uit de afgelopen dagen zou moeten trekken, dan is dat onze commissaris dat ook had moeten doen. (ik kom daar straks in de tweede termijn op terug) 

Sterk Lokaal heeft geen reden om te twijfelen aan wat de kranten schrijven, maar evenmin aan wat de commissaris daarover bij RTV Drenthe, in overleg met de fractievoorzitters en per brief heeft gezegd. En toch, zou je kunnen concluderen dat die verhalen haaks op elkaar staan. Maar is dat ook zo? Wat hadden de kranten geschreven wanneer zij alle informatie hadden die wij nu hebben. En hoe hadden wij, de politiek, gereageerd, wanneer wij vooraf op de hoogte waren gebracht? Hebben wij misschien het vuurtje, al dan niet willens en wetens, aangewakkerd? 

Een bekende uitspraak in de politiek is dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Een mooie uitdrukking. Onze taal kent wel minder mooie uitdrukkingen, zoals: waar rook is, is vuur. Of, omdat Drenthe nou eenmaal een agrarische provincie is: geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan; men moet geen oude koeien uit de sloot halen; en natuurlijk: achteraf kijk je een koe in de kont. Ze kunnen allemaal, op één of andere manier op de discussie van vandaag van toepassing zijn. 

Integriteit is het eigen vermogen van de politiek. Wanneer je dat verliest ben je failliet. Integriteit is een kwestie van vertrouwen. En dat is de onderhavige kwestie vandaag. Hebben we voldoende vertrouwen in Jacques Tichelaar? 

Om dat te kunnen beoordelen zullen wij, leden van Provinciale Staten, op een integere manier aan waarheidsvinding moeten doen, en dan op een integere manier onze mening moeten geven. Wat Sterk Lokaal betreft passen daar geen suggestieve als-dan-opmerkingen bij, al dan niet, zeker niet!, in de media. Slechts een enkeling, gelukkig, heeft zich ertoe geleend om op te treden in de media. Ik kan iet zeggen dat zij daarbij enige moeite gedaan hebben om het beeld van Drenthe en de Drentse politiek te verbeteren. Integendeel zou ik zeggen. En die mensen hoor ik nu zeggen Het past ons als statenleden om ons kruit droog te houden tot het debat. Wanneer één van ons ooit in een situatie als deze terecht komt, zouden we ook willen dat onze collega’s zich correct gedragen. 

Op de vragen die door de andere fracties gesteld zijn heb ik niets aan te vullen, maar enkele zou ik niet gesteld hebben, omdat ze niet met deze kwestie te maken hebben. 

Tweede termijn

Ons oordeel, voorzitter. Met de kennis die we nu hebben zegt Sterk Lokaal dat de commissaris, zijn ambtenaren en de uiteindelijke opdrachtnemer (lees: de schoonzuster), onthutsend onhandig hebben geopereerd. Gezien de schaal van Drenthe had men ambtelijk kunnen weten dat het om familie van de commissaris ging. Het betreffende familielid had al helemaal beter moeten weten, en onze commissaris had zeker anders moeten handelen; laatstelijk op het moment dat hij weet kreeg van het feit dat zijn schoonzuster bezig was met een opdracht voor de provincie. In het verhaal van de commissaris is het formeel juist dat hij niet heeft bemiddeld, wat volgens de integriteitscode verboden is. Maar wij allemaal weten dat er in de politiek ook nog zoiets als de schijn van belangenverstrengeling bestaat. En de commissaris had, op het moment dat hij wist dat het om zijn schoonzuster ging, kunnen weten dat hij de schijn tegen zou krijgen. En dat was het moment geweest, ik noemde het net al, om vooruit te verdedigen. Achteraf kijk je een koe in de kont, maar het was op dat moment beter geweest wanneer de commissaris had gehandeld. Hij had kunnen bewerkstelligen dat de opdracht alsnog werd ingetrokken. Om begrijpelijk redenen is dat niet gebeurd, maar het was wel beter geweest. (Desnoods uit eigen zak betalen) Maar wat zeker had moeten gebeuren is dat de commissaris het presidium (fractievoorzitters) had moeten inlichten. Dat is het vooruit verdedigen waar ik net op doelde. Vooruit verdedigen i.p.v. nu in de verdediging gedwongen worden. De commissaris heeft dat allemaal niet gedaan, en Sterk Lokaal spreekt daar haar afkeuring over uit. 

Maar, nu ga ik even speculeren voorzitter, hoe hadden de staten van Drenthe zich gedragen wanneer de commissaris ons op 17 of 18 november 2015 had ingelicht? Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat we er op een zorgvuldige manier mee om zouden zijn gegaan. In de twee jaar die ik meeloop in deze Staten heb ik wel eens de indruk dat de Balloërkuil die in deze statenzaal wordt uitgedrukt, in feite een slangenkuil is. De bestuurscultuur van Drenthe kan vele malen beter dan het nu is. Waarom gaat de klokkenluider die deze kwestie aanhangig heeft gemaakt naar een krant en niet naar PS? Ik kan twee redenen bedenken. De eerste is dat hij/zij zo dichtbij zit dat hij/zij zijn/haar naam niet bekend wil maken bij de statenleden. Maar het kan ook zijn dat hij/zij ons niet vertrouwt als het gaat om het geheimhouden van zijn/haar naam. In beide gevallen is het niet best gesteld met bestuurlijk Drenthe. 

In de media en de publieke opinie is het pleit al beslecht, is er geoordeeld en is de bijl al gevallen. In hoeverre heeft onze commissaris nu nog een eerlijke kans. Het is waar, hoge bomen vangen veel wind, maar zoals er de afgelopen dagen druk op alle actoren, niet in de laatste plaats de statenleden, is uitgeoefend om toch vooral de commissaris weg te sturen, geeft geen pas. Het maakte op mij de indruk van: schuldig totdat het tegendeel bewezen is, en zo hoort het niet! 

Maar, ik zal het niet ontkennen voorzitter, dit is niet de eerste keer dat we met Tichelaar over iets dergelijks spreken. In 2013 was er ‘Coevorden’. In een brief aan de staten heeft Tichelaar toen aangegeven dat hij niet meer bemiddelend op zou treden waar mogelijk een familielid betrokken is. Formeel gesproken klopt dat wel weer, maar met die brief in het achterhoofd had de commissaris anders moeten handelen dan hij heeft gedaan. 

Jacques Tichelaar is een eigenzinnig bestuurder, met ook nog wel wat eigenaardigheden. Wie heeft ze niet zou ik zeggen. Van die eigenaardigheden, en zijn netwerk, onderhandelingskwaliteiten en wat al dies meer zijn maakten wij meer dan gretig gebruik toen het ging om het openhouden van de kazernes, Philips in Emmen, de gevangenis in Veenhuizen, de opvang van vluchtelingen en, niet in de laatste plaats zeg ik als inwoner van De Wolden, het vrijkrijgen van Edward Kleine na tien jaar (met nog twintig te gaan) uit een Amerikaanse cel. Tichelaar is erom geroemd. Die wapenfeiten streep ik hier niet weg tegen Coevorden, Van der Tuuk en Tetrode. Geenszins zou ik zeggen, want het zijn op zichzelf staande feiten. Maar ik wil wel een compleet beeld geven van de commissaris die ik ken. 

Samenvatting 

Sterk Lokaal vindt dat de commissaris, de ambtelijke organisatie en de opdrachtnemer onthutsend onhandig hebben geopereerd, en spreekt haar afkeuring uit over het handelen van de commissaris uit. 

Na de eerste termijn van de fracties heeft de CdK in zijn beantwoording aangegeven dat hij graag verder zou willen, en dat hij ook bereid zou zijn te veranderen. Dat wierp bij ons de vraag op hoe dat dan zou moeten. Je kunt dan denken aan coaching, maar wij achtten het onwaarschijnlijk dat dat lang goed zou gaan gezien het karakter van Jacques Tichelaar. In de schorsing hebben we daarover veel overleg gehad met de aanwezige fractieleden. Uiteindelijk hebben we besloten dat we een eventuele motie van wantrouwen zouden steunen (niet mede indienen). Zover is het echter niet gekomen, omdat  de coalitiepartijen (tijdens de schorsing van anderhalf uur, in de achterkamer) het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Tichelaar heeft vervolgens voor aanvang van de tweede termijn zelf ontslag genomen.

 

 

Stelpstra geeft Veenkoloniën een vuistslag

Eerder schreef ik al dat de houding van gedeputeerde Tjisse Stelpstra in het ‘winddossier’ een klap in het gezicht van de inwoners van de Veenkoloniën was. Vandaag heeft hij ze zelfs spreekwoordelijk een vuistslag gegeven.
Wat is er aan de hand? In december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de windmolens. Het dictum van de motie was meer dan duidelijk:
“verzoekt de regering, een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren”
In de vergadering van de provinciale commissie OGB op 11 januari heeft gedeputeerde Stelpstra aangegeven te wachten of en hoe de minister de motie zou gaan uitvoeren. Ik heb hem er toen al op gewezen dat een minister geacht wordt moties uit te voeren. En dat de motie voor de gedeputeerde een goede mogelijkheid is om nu eens écht op te komen voor de belangen van de inwoners van Drenthe. Als de minister op zoek moet naar alternatieven, dan is het aan de gedeputeerde om hem die te bieden. Want de alternatieven zijn er. Er zijn voldoende hectares grond beschikbaar om met zonne-energie minstens zoveel stroom op te wekken als met windmolens zou kunnen. En de gedeputeerde weet dat ook!
Als ik de gedeputeerde was die weet dat er alternatieven zijn, en die weet dat de minister op zoek moet naar alternatieven, dan zou ik bij de minister op de stoep slapen om hem zo snel mogelijk die alternatieven aan te bieden. In de OGB-vergadering heb ik Stelpstra daartoe opgeroepen. Letterlijk heb ik hem gevraagd om ‘ballen’ te tonen en nu eindelijk eens op te komen voor de belangen van de inwoners van Drenthe en zich niet achter de minister te verschuilen.
Maar die ballen heeft Stelpstra niet. Hij verschuilt zich achter de minister en achter ‘het proces’. Stelpstra vindt dat een zorgvuldig proces eruit bestaat dat je een ooit genomen besluit met oogkleppen op uitvoert. Minister Henk Kamp en hij verschuilden zich steeds achter de Tweede Kamer die ooit heeft bepaald dat er 6000MW windenergie opgewekt moet worden. De Tweede Kamer is de wetgevende macht in Nederland, dus zo gek was die houding van beide heren niet. Maar….door de motie heeft de wetgever aangegeven dat voor de Veenkoloniën de wet veranderd is. Namelijk: las een periode van bezinning in en zoek naar alternatieven. En wat doet gedeputeerde Stelpstra dan? Die leest via RTV Drenthe de leden van de Tweede Kamer de les dat ze maar eerder zo’n motie hadden moeten aannemen.
Dat is een houding die een bestuurder binnen ons staatsbestel niet past. Een minister, gedeputeerde of wethouder hoort uit te voeren wat de Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraad bepaalt. Als Henk Kamp dat niet doet, dan zal de Kamer hem ter verantwoording moeten roepen. Tjisse Stelpstra zal zich moeten verantwoorden in de Drentse Staten. En voor alle politici geldt natuurlijk dat er altijd weer verkiezingen komen, waar de kiezer zich kan uitspreken.

19-01-2017
Douwe Oosterveen, fractievoorzitter Sterk Lokaal

‘De provincie’ is niet in tel in Den Haag.

Vanochtend trokken twee artikelen in het Dagblad van het Noorden mijn aandacht. Twee ogenschijnlijk totaal verschillende berichten. Het ene artikel beschrijft de krokodillentranen van gedeputeerde Tjisse Stelpstra, dat Drenthe dreigt de grip op de windmolenparken te verliezen (http://bit.ly/2cgPb9u). Het andere gaat erover dat minister Schultz van Haegen geen verwijzingsborden naar Wildlands en het TT-Circuit langs de Drentse snelwegen wil (http://bit.ly/2c5Fmft).

Ogenschijnlijk verschillend

Zoals gezegd lijken deze berichten niets met elkaar te maken te hebben. Maar niets is minder waar. Beide berichten geven aan dat ‘de provincie’ er niet toe doet in Den Haag.

Wildlands en het TT-circuit krijgen geen verwijzingsborden (de bestaande moet de provincie op last van de minister verwijderen!), omdat ze elk minder dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar trekken. Dat is een regel die in het Haagse is bedacht. Maar de minister gaat daarmee geheel voorbij aan hoe belangrijk het TT-Circuit en Wildlands zijn voor Drenthe. In Drenthe gelden nu eenmaal andere grootheden. In een provincie die qua inwonertal kleiner is dan steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten andere normen gehanteerd worden. En als het nou zou gaan om private belangen, dan zou ik het nog begrijpen. Maar zelfs de wil van het provinciebestuur en gemeentebesturen legt de minister naast zich neer.

Wat betreft de windmolens…. tsja, wat zal ik er nog over zeggen. Keer op keer hebben Sterk Lokaal en andere partijen gedeputeerde Stelpstra gevraagd de regie in het windmolendossier te nemen. Angstvallig heeft hij dat afgehouden. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de minister, en we hebben een goede verstandhouding en goed overleg met de minister, zo verkondigde hij keer op keer in de Staten van Drenthe. En nu huilt hij zijn krokodillentranen, en uit hij tegelijkertijd stoere taal in de krant dat hij het “op het hoogste niveau bij EZ” niet zo vriendelijk heeft gehouden. Dat “hoogste niveau” zou toch de minister moeten zijn…. Dat wel wordt gesproken tussen ministerie, Astron en initiatiefnemers is een teken aan de wand. En ook dat de gedeputeerde nu via de krant alsnog bij de minister aan tafel probeert te komen. Schijnbaar is hij de greep op het dossier helemaal kwijt.

Verkiezingen

Maar ik begrijp het wel. Het is pré-verkiezingsperiode, en dan gaan de Haagse bewindslieden keuzes maken in het licht van die verkiezingen. En dan heeft Zuid-Holland, met 1282 inwoners per km2, echt wel een streepje voor op Drenthe met 185 inwoners per km2 En daar sta je dan als gedeputeerde van een landelijke partij. Dan moet je blazen met het meel in de mond. Want, uitgaande van de juiste intenties bij onze gedeputeerde, de Drentse belangen zijn in het geding. Maar tegelijkertijd zal het Haagse partijkader niet staan te springen wanneer een provinciale afdeling zoveel stof doet opwaaien, dat deelname aan de regering na de verkiezingen daarmee op voorhand al onmogelijk wordt.

Stem Lokaal, stem Sterk Lokaal

Ik weet het. De lokale partijen doen (nog) niet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, u zult dus is maart 2017 een andere keus moeten maken. Maar bij de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten doet Sterk Lokaal weer mee. Uw keuze dan kan bepalend zijn voor de toekomst van Drenthe. Moet die afhangen van Haagse (partij-)belangen, of moet de Drentse politiek Drenthe centraal stellen? Die keuze is aan u.

 

Douwe Oosterveen,

Fractievoorzitter Sterk Lokaal.

05 september 2016.

 

 

VVD verkoopt WC-eend

“De leegstand van winkels stijgt als maatregelen op korte termijn uitblijven,” voor die conclusie was een heuse VVD-denktank nodig. Zes knappe koppen en een ‘dag van de leegstand’ zijn er aan besteed om deze open deur in te trappen. Want dit is niet zomaar een open deur, dit is een open baanderdeur. Het rapport is vervolgens aangeboden aan VVD-gedeputeerde Henk Brink. Een behoorlijk gevalletje zelfbevlekking, waar in deze komkommertijd wel aandacht voor te krijgen is.

Ondernemers weten het allang. De consumentenmarkt verandert snel, en de ondernemer zal mee moeten veranderen. En dat doen goede ondernemers, zoals ze dat altijd hebben gedaan. En natuurlijk kan, mag en zelfs moet een goede overheid daarbij helpen. Niet voor niets wordt door de provincie gewerkt aan een retailagenda, wat Sterk Lokaal betreft mag dat overigens direct een detailhandelactieplan worden. En in gemeenten wordt gekeken hoe de winkelcentra aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. In Assen gaat men, of het Factory Outlet Centre (FOC) bij het TT-circuit er nu wel of niet komt, serieus investeren in de binnenstad, in De Wolden komt een pilot voor startende ondernemers in leegstaande winkelpanden, in Hoogeveen experimenteert men met Superzaterdag en diverse gemeenten hebben centrummanagers aangesteld. Er gebeurt dus al veel, en er staat meer te gebeuren.

Over het FOC gesproken, daar maakte de VVD in de Drentse Staten een opmerkelijke draai. Van voor naar tegen, van het ene op het andere moment. Schijnbaar zonder aanleiding. Ze hadden “het er nog eens over gehad” in de fractie. Er waren geen nieuwe feiten of cijfers, maar toch was er een reden om een draai van 180 graden te maken. Tot verbazing van zo’n beetje iedereen die zich met het FOC bezighield. Natuurlijk de initiatiefnemers, ook ondernemers, maar ook de andere statenfracties en de raadsfracties in Assen. Niet in de laatste plaats de plaatselijke fractie van de VVD. Wat Sterk Lokaal betreft is de vestiging van een FOC een zaak van de betreffende gemeente. De bevoegdheid van de provincie beperkt zich tot de ruimtelijke ordening, het past ons dus niet om inhoudelijk te oordelen.

De oplossingen uit het rapport ‘Winkelleegstand pakken we samen aan!’ lijken zich toe te spitsen op het niet bouwen van geplande nieuwe winkels en het terugdringen van het aantal bestaande winkels door die een andere bestemming te geven. Over open deuren gesproken! Maar hoe moet dat gebeuren? Vooral door gemeenten die bestemmingsplannen moeten aanpassen. De gemeenten worden daarmee in dienst van de projectontwikkelaars gesteld om hun desinvesteringen weer rendabel te maken. Het excuus is dat leegstaande winkels zorgen voor ontsiering en verloedering. En dat is natuurlijk ook zo, maar wat let de projectontwikkelaars om zelf aan de slag te gaan? Wanneer zij geld willen verdienen aan hun investeringen is dat prima, maar daar hoeven we toch geen belastinggeld in te steken?

En nu is er ineens dit rapport. Ik haal de uitspraak: ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’ nog maar eens van stal. De VVD-denktank biedt een rapport aan aan de VVD-gedeputeerde, waarvan de conclusies precies in het straatje van de VVD-fractie passen. Trek uw eigen conclusies.

 

Douwe Oosterveen,
Fractievoorzitter Sterk Lokaal.

Bijdrage voorjaarsnota 2016

Voorzitter, wanneer je als tiende in de rij hier aantreedt, en je weet dat je spreektijd zeven minuten is, dan vraag je je wel even af: wat ga ik allemaal vertellen. Want zeven minuten spreektijd is niet veel, en wanneer je bent voorgegaan door negen sprekers die allemaal retorisch goed onderlegd zijn ligt de lat hoog. Laat ik maar snel beginnen......
Om tijd te sparen zal ik in deze termijn niet ingaan op de moties en amendementen, dat bewaar ik graag voor de tweede termijn of voor een stemverklaring.
 
Argumentatie

“Compact en zeer beleidsrijk, maar toch dun.” ronkte de PvdA in de commissievergadering. Ik was daar zelf niet bij aanwezig, en door rouw in de familie had ik ook nog geen kennis genomen van de Voorjaarsnota. Met veel belangstelling heb ik dus de Voorjaarsnota erbij gepakt, en, voorzitter, ik ben het van harte met mevrouw Goettsch eens: het
ís een dunne voorjaarsnota. (Meer dan de helft van de Voorjaarsnota valt per speerpunt onder de kopjes: “Voortzetting Collegeakkoord”)
 
De Investeringsagenda van 45 miljoen euro is het oliekannetje voor ontwikkelingen in Drenthe, dat is prima. Maar in de Voorjaarsnota staat bij die investeringsagenda een vreemde voorwaarde, namelijk: de projecten moeten uitvoerbaar zijn binnen deze collegeperiode.... Dat roept de nodige vragen op. Wanneer er zich een project aandient, bijvoorbeeld een nieuwe ijsbaan in Drenthe, krijgt die dan alleen steun wanneer de realisatie voor de verkiezingen in 2019 klaar is? En wanneer er eind 2018 nog geld in de pot zit, worden er dan geen projecten meer ondersteund? Wanneer we zo met de investeringsagenda omgaan, kunnen we dan nog wel spreken over een investeringsagenda voor Drenthe of hebben we het dan over een campagnekas van 45 miljoen voor de coalitiepartijen?
Succes heeft vele vaders. Zo ook de bevriezing van de provinciale opcenten, vele fracties claimen dat succes. Sterk Lokaal kan dat niet, omdat de discussie al gestart was voordat we deel van de staten mochten uitmaken. Maar we zijn er niet minder blij mee. In 2017 worden de opcenten niet geïndexeerd, dat ‘kost’ ons een slordige miljoen euro. Wanneer we kijken naar de oplopende overschotten voor de komende jaren zouden we ons kunnen voorstellen dat de afweging of de opcenten geïndexeerd moeten worden jaarlijks opnieuw gedaan wordt. Bijvoorbeeld in relatie tot investeringen in de provinciale infrastructuur, zoals de verdubbeling van de N34. Graag horen we hoe het college daar tegenover staat. Het college wil de bezoeken aan gemeenten voortzetten, en ook de waterschappen bezoeken. Dat past volgens Sterk Lokaal goed bij de rol van de provincie. Wij vinden dat de provincie, als middenbestuur, best iets minder beleidsrijk mag zijn, en meer gericht op ondersteuning van andere overheden en inwoners.

Het stimuleren van initiatieven, bijvoorbeeld bij de vormgeving van de leefomgeving, duurzaamheids- en energieprojecten zou een kernactiviteit van de provincie moeten zijn. 
Het college laat zien met Drenthe economisch vooruit te willen. De highlights zijn het TT-circuit, verblijfsrecreatie, vrijetijdsprovincie nummer1 en fietsen, fietsen, fietsen. Maar ook: goede bereikbaarheid, goed openbaar vervoer, de Duitsland-agenda, natuur, cultuur, sport, onderwijs, zorg en werkgelegenheid. Die thema’s komen gelukkig allemaal aan bod in de respectievelijke speerpunten. Over het algemeen beschouwd, voorzitter, doet Drenthe het prima. Financieel zijn onze zaakjes op orde, en we hebben een mooi potje voor investeringen.
 
Voorzitter, Sterk Lokaal maakt nu ruim een jaar deel uit van de Staten van Drenthe. Eén van de punten uit het collegeprogramma is meer debat met Provinciale Staten. (Het coalitieakkoord is overigens niet op de site van de provincie te vinden. Daar staat alleen een update van de eerste pagina) Dat vergt een cultuurverandering, en dat gaat langzaam. Maar elke reis begint met een eerste stap, en gelukkig zien we steeds meer een open houding van Gedeputeerde Staten richting Provinciale Staten, vooral in het meer informele voortraject van het maken van beleid. Ook deze gelegenheid wil Sterk Lokaal gebruiken om een oproep te doen aan Provinciale Staten om door te zetten met het vernieuwen van de eigen werkwijzen. Niet dat dat niet gebeurt. Ook hier worden de eerste voorzichtige stapjes gezet, en na de zomer komt er een voorstel voor het wijzigen van de reglementen.
 
 
Welkomstwoord aan de nieuwe gedeputeerde dhr. C. Bijl

Voorzitter, na het vertrek van Ard van der Tuuk is het tijd voor het benoemen van een nieuwe gedeputeerde. Ons wordt voorgesteld Cees Bijl als gedeputeerde te benoemen. 

Er is, voorzitter, al veel gezegd over het proces om een nieuwe gedeputeerde te vinden. Sterk Lokaal gaat dat niet ook nog eens doen. Het betreft hier een interne kwestie van de PvdA, daar gaan wij niet over. Voor ons telt het resultaat van dat proces, en dat is dat Cees Bijl als gedeputeerde is voorgedragen.

Voorzitter, hoewel ik nooit met Cees Bijl heb samengewerkt, ken ik hem natuurlijk wel van naam en faam. Felicitaties richting de PvdA zijn dan ook op hun plaats. Zij zijn er in geslaagd een stevige bestuurder die zijn sporen in Drenthe wel verdiend heeft, bereid te vinden een post als gedeputeerde te accepteren.

Wat Sterk Lokaal betreft heten we vandaag Cees Bijl van harte welkom. Hijzelf heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht of hij het wilde doen, en ik neem aan dat hij een weloverwogen besluit heeft genomen. Er ligt immers een collegeakkoord waaraan ook Cees Bijl na vandaag gehouden is.

Eén onderdeel wil ik daar toch even uitlichten, voorzitter. En dat is, het zal u niet vreemd voorkomen, het debat met Provinciale Staten. De laatste tijd hebben we daar enige voorbeelden van gezien, bijvoorbeeld de bijeenkomst over de retailagenda. Die bestuurlijke vernieuwing is voor Sterk Lokaal een belangrijk punt, en we hopen dat ook Cees Bijl hiermee voortvarend aan de slag gaat.

 

Commentaar op vertrek Ard van der Tuuk

 

Vrijdag 8 april 2016 werd plotsklaps het vertrek van gedeputeerde Van der Tuuk aangekondigd. Heel (politiek) Drenthe schrok op, behalve de coalitiepartijen. Die hebben dit vertrek zorgvuldig geregisseerd.
In een column geeft fractievoorzitter Douwe Oosterveen zijn mening over het vertrek van Ard van der Tuuk.

Lees hier de column...

 

Tijd voor een time-out in de windmolendiscussie

 

Sterk Lokaal is van mening dat het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe gehoor moet geven aan de oproep van inwoners en ondernemers in de gebieden waar windmolens gepland staan, en aan een aantal fracties in Provinciale Staten van Drenthe - waaronder coalitiepartij CDA - om bij minister Kamp een time-out af te dwingen.

Lees verder ons persbericht...

 

Verkenning Windpark De Drentse Monden Oostermoer

 

Woensdag 13 januari 2016 bespraken de Drentse Staten het verslag van de verkenning die namens GS is uitgevoerd in de gebieden De Drentse Monden en Oostermoer waar windmolens gepland staan.

Klik hier voor de inbreng van Aimée van der Ham namens Sterk Lokaal.

 

Reactie op nieuwjaarsrede CdK Tichelaar door fractievoorzitter Douwe Oosterveen.

 

"Tichelaar’s visie op democratie uit het hart van Sterk Lokaal gegrepen", schrijft fractievoorzitter Douwe Oosterveen.

.....Het wordt tijd dat ook de Provinciale Staten leren om op een nieuwe manier politiek te bedrijven. Namelijk door ook buiten verkiezingstijd naar de kiezers – die heten dan ineens inwoners of burgers – te luisteren. Zoals de CdK in zijn rede aangeeft slagen gemeenten daar vaak al goed in. Mijn ervaring met het ‘Drents Parlement’, zoals de Provinciale Staten van Drenthe tegenwoordig heten, is dat men wel graag zegt anders te willen besturen, maar dat dat in de praktijk toch erg moeilijk blijkt. Neem alleen al de naam Drents Parlement, welke inwoner van Drenthe voelt zich daardoor nu ineens meer betrokken bij de politiek? De Provinciale Staten van Drenthe blinken uit in het houden van ellenlange vergaderingen, waar buitenstaanders (ja, zo wordt u als inwoner soms genoemd!) niets van begrijpen. Al te vaak wordt er op het scherpst van de snede gedebatteerd over zaken waar de inwoners van Drenthe niets, maar dan ook niets, aan hebben. Nog steeds is het profileren van de partij belangrijker dan het ‘goede dingen doen voor Drenthe’.....

Klik hier voor het persbericht. ï»¿

 Klik voor een grotere weergave van de kaart


 

Uitspraken Stelpstra klap in gezicht van Drenten

In het programma De Monitor (zondag 4 oktober 22:35 uur NPO2) heeft gedeputeerde Stelpstra uitspraken gedaan over de noodzakelijkheid van draagvlak en dat de politiek 'door het draagvlak heen' besluiten moet durven nemen. Sterk Lokaal vondt die uitspraken een klap in het gezicht van alle Drenten en heeft daarover vragen gesteld.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het betreffende fragment op de site van De Monitor.

 

Douwe Oosterveen geïnstalleerd 

Tijdens de Statenvergadering van 23 september heeft het Drents parlement afscheid genomen van Aiméé van der Ham als Statenlid. Aimée wordt opgevolgd door Douwe Oosterveen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Aimée van der Ham doet stapje terug

Statenlid Aimée van der Ham heeft aangegeven een stapje terug te willen doen en commissielid te willen worden. Zij zal als statenlid en fractievoorzitter worden opgevolgd door Douwe Oosterveen uit Zuidwolde.
Klik hier voor meer informatie.

 

Sterk Lokaal: Kiezersbedrog door PVV bij windmolens 

(Column)

 

Je zal maar inwoner van het Drentse mondengebied zijn, en bij de laatste provinciale verkiezingen gedacht hebben: laat ik maar PVV stemmen, want die zijn als enige 100% tegen windmolens. Wat sneu dat deze mensen (en daar zitten ook lokale politici onder....) nu moeten constateren dat de PVV helemaal niet tegen windmolens is! Tijdens de vergadering van de provinciale commissie Omgevingsbeleid (2-9-2015), gaf de PVV aan te kunnen leven met kleinschalige windparken. Dit staat haaks op hetgeen de PVV in de verkiezingsstrijd steeds heeft verkondigd, en is dus een onvervalst staaltje kiezersbedrog.

 

Het belang van landelijke partijen van (in dit geval) extreem rechts tot links, ligt niet in Drenthe, zo is dat nu eenmaal. Lokale partijen daarentegen worden gevormd door mensen uit het gebied en hebben daarom oog voor alle belangen in het gebied. Dat Sterk Lokaal nu niet groot genoeg is om de doorslag te geven is jammer. Maar met betere voorlichting, en meer tijd om het hele verhaal uit te kunnen leggen, hoop ik dat wij de volgende keer meer bewustwording kunnen creëren om meer steun te krijgen voor Provinciale taken. Want als er iets is wat wij nooit zouden willen, dan is dat onbetrouwbaar zijn, zoals de PVV weer eens heeft bewezen te zijn deze week.

 

John Uffels, partijvoorzitter.

 

Sterk Lokaal wil banen rechtbank behouden

Het bericht over mogelijke sluiting van de rechtbank in Assen doet veel stof opwaaien.

 

Zijn we in Drenthe nu wederom de gebeten hond en moeten we werkgelegenheid inleveren? Dat zou tegenstrijdig zijn met de toezeggingen in de tweede kamer dat onder andere de provincie Drenthe gespaard zou worden in bezuinigingen van rijksdiensten.

 

Maandag wordt duidelijk wat de plannen zijn wanneer het personeel wordt ingelicht.   Sterk Lokaal heeft werkgelegenheid in Drenthe hoog op haar prioriteitenlijstje staan. Daarom is er dit weekend al contact gezocht met onze achterban in de gemeente Assen. We willen graag een sterk front vormen en trachten alle fracties en college van B&W van Assen te betrekken bij dit proces.

 

De rechtbank in Assen is dit jaar al 175 jaar gevestigd aan de Brinkstraat. Het is toch ondenkbaar dat we straks als inwoners van Drenthe geen recht kunnen halen in onze eigen provincie! We gaan strijden om dit te voorkomen.

 

U hoort meer van ons nadat er maandag meer duidelijkheid is. We zitten niet stil maar proberen recht te doen aan onze taak als úw volksvertegenwoordiger.

 

Fractie Sterk Lokaal.

 

Fusie waterschappen

Klik hier voor de inbreng van Aimée van der Ham tijdens de discussie over de fusie van de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland

 

Sterk Lokaal: Kantoor Reest en Wieden in Meppel moet blijven

Sterk Lokaal zal tegen de fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland stemmen, omdat als gevolg van die fusie 200 arbeidsplaatsen uit Meppel zullen verdwijnen. Lees meer...

 

Sterk Lokaal tegen OSF-lidmaatschap voor Volkspartij Limburg

Zoals uit onderstaand persbericht blijkt is de ledenraad van de OSF vandaag niet akkoord gegaan met het lidmaatschap van de Volkspartij Limburg.

Sterk Lokaal heeft zich tijdens de ledenraad duidelijk uitgeproken tegen het OSF-lidmaatschap van de Volkspartij Limburg (VPL). De VPL is voor ons onlosmakelijk verbonden met de persoon Jos van Rey. De heer Van Rey is verwikkeld in een aantal (rechts-)zaken, waarin vooral zijn integriteit ter discusie staat. De negatieve uitstraling die dat met zich meebrengt vinden wij niet passen bij Sterk Lokaal, en dus ook niet bij de OSF.

 

PERSBERICHT

Ledenraad verwelkomt Lokaal Brabant als nieuw lid

OSF zeker van zetel Eerste Kamer

Lunteren 2 mei 2015 - De ledenraad van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) heeft vandaag de partij Lokaal Brabant toegelaten als lid. Er lag ook een verzoek van de Volkspartij Limburg om lid te worden van de OSF, maar de meerderheid van de Ledenraad besloot, op advies van het bestuur, om dit lidmaatschapsverzoek voorlopig aan te houden.

Aan dit besluit ging een uitgebreide discussie vooraf die zich toespitste op de positie van het statenlid Van Rey van de Volkspartij Limburg. Er bleken bij diverse partijen te veel gevoeligheden te bestaan rondom de persoon van de heer Van Rey.....

Klik hier voor het volledige persbericht
 

 


 

Installatievergadering Provinciale Staten van Drenthe.

 

Op donderdag 26 maart vond vanaf 13:30 de openbare installatievergadering plaats. Aimée van der Ham werd daar namens Sterk Lokaal geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Drenthe. Wij feliciteren haar daar van harte mee.

Binnenkort vindt u hier de tekst van haar speech tijdens deze vergadering